You need to set up the menu from Wordpress admin.
Browsing articles in "Aktualności"
Sie 26, 2012
marcin

XXXIV Sesja Rady Miasta

Standardowo publikuję porządek obrad Rady Miasta:

Ad 9 uchwała zmieniająca budżet – zapewnienie 8.3 tys. zł na projekt ZSO nr 3 „Implemantacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” oraz inne drobne zmiany zapisanie w budżecie środków ze zbiórki na schronisko (3.3tys.) i przepadku na rzecz miasta wadium w wys 23tys. z przetargu na eksploatację oświetlenia.

Ad 10 budżet – zabiera się 130 tys. ze środków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i 200 tys.z utrzymania cmentarza przy Żwirowej i te środki przeznacza się na opłaty za energię elektryczną oraz zabiera się 51.5 tys z dotacji dla organizacji na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych i 8.5 tys. z inkasa za pobyt w izbie wytrzeźwień i przeznacza się te środki na zapłatę podatków od nieruchomości.
eebudowy ul. Kostrzyńskiej dodaje się na remont ul. Warszawskiej 2.123.060 zł.

Ad 12 Zabiera się łączne 260 tys zł z przebudowy ul. Dobrej i budowy miasteczka ruchu drogowego i przeznacza się je na uzupełnienie brakujących środków w kilku miejskich inwestycjach.

Ad 14 – 19 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego od ul. Olimpijskiej do strefy (m.in. Os. Europejskie, Chróścik) .

Ad 24 – Wyrażenie zgody na zbycie działek przy ul. Górczyńskiej.

Ad 25 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie barw i herbu miasta ZWKFowi w wydawnictwie pamiątkowym z okazji 80. urodzin prof. dr hab. Bernarda Woltmanna.

Ad 26 – Długo oczekiwana uchwała w sprawie rozwoju sportu – tak na szybko przejrzałem tą uchwałę i wydaje mi się, że jest ona powieleniem Ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym i właściwie nic nie zmienia.

Sie 21, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie najbliższego otoczenia Filharmonii Gorzowskiej

W związku zakończeniem budowy Filharmonii Gorzowskiej zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy zasadnym jest pozostawienie ogrodzenia z siatki wokół tego budynku. Ogrodzenie to jest w złym stanie technicznym i utrudnia swobodne przemieszczanie się przez Dolinki. W okresie zimowym ponadto zagraża bezpieczeństwu dzieci zjeżdżających na sankach.

  1. Czy rozważane było przeniesienie monitorów promujących Filharmonię, znajdujących się w pobliżu tej instytucji? Natężenie ruchu w miejscach gdzie się obecnie znajdują jest niemalże zerowe i utrzymywanie ich tam moim zdaniem jest nieracjonalne.
  2. Czy planuje się koszenie Dolinek?
  3. Po każdej burzy ścieżka od Filharmonii do schodów prowadzących na ul. Widok jest niszczona przez wodę. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy powodem takiego stanu rzeczy jest złe wykonanie tej ścieżki, czy błędy zostały popełnione na etapie projektowania? Proszę też o informację czy Miasto podejmuje kroki mające na celu trwałą jej naprawę?
Sie 21, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie podjazdów dla wózków w przejściu podziemnym przy ul. Walczaka

W związku z licznymi sygnałami ze strony osób przemieszczających się z dziecięcymi wózkami o problemach ze zjazdem w przejściu podziemnym przy ul. Walczaka zwracam się z  prośbą o zwrócenie uwagi na ten problem.

Wg osób, które się do mnie zwróciły kąt nachylenia wskazanych zjazdów jest zbyt duży, co uniemożliwia bezpieczny zjazd z dzieckiem w wózku.

 

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy Urząd Miasta zamierza podjąć działania mające na celu rozwiązanie wskazanego problemu?

Sie 21, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie utworzenia malowanego mini ronda na skrzyżowaniu ulic Kombatantów i Szarych Szeregów oraz przy galerii Nova Park.

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Urząd Miasta rozważał utworzenie malowanego mini ronda na skrzyżowaniu ulic Kombatantów i Szarych Szeregów oraz przy galerii Nova Park. Taka zmiana organizacji ruchu pozwoli moim zdaniem upłynnić ruch w tych miejscach i zwiększy bezpieczeństwo. Ponadto przy galerii Nova Park umożliwi wyjazd w kierunku Zakanala.

Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu miastach w Polsce. Na podstawie badań przeprowadzonych w Chorzowie można stwierdzić, że taki sposób wykonania przejezdnej wyspy centralnej (malowanie) na mini rondzie nie wpływa w sposób znaczący na liczbę niezdyscyplinowanych kierowców samochodów osobowych upraszczających sobie przejazd przez mini rondo. Natomiast zastosowanie wyspy malowanej (zamiast brukowanej) istotnie obniża koszty i upraszcza zamianę kolizyjnego skrzyżowania czterowlotowego na dużo bezpieczniejsze mini rondo.

 

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji:

  1. Czy Urząd Miasta rozważał budowę malowanych mini rond?
  2. Czy istnieją przepisy zakazujące budowy takich rond?
  3. Czy rozważana jest budowa takich ronda w wyżej wskazanych miejscach?
Lip 16, 2012
marcin

Zróbmy FREEpiec!

Od długiego czasu zastanawiam się, jakim wydarzeniem nasze miasto powinno się wyróżnić i promować w kraju. Wybór jednej z imprez spośród przytoczonych wyżej, wydaje mi się niemożliwy, gdyż każda z nich ma zupełnie inny klimat i grupę docelową. Najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się połączenie ich potencjału.

Czym powinien być FREEpiec? Powinna to być klamra łącząca to co najlepsze w gorzowskiej kulturze. Rozpocząłbym od Dni Gorzowa – z festiwalem teatrów ulicznych. Dalej, otworzyłbym Galerię Bezbronną na cały miesiąc i spróbował jak najdłużej podtrzymywać w mieście klimat Nocnego Szlaku Kulturalnego. Później, standardowo Romane Dyvesa, Reggae Nad Wartą, a przysłowiową „wisienką w torcie” powinien być dobry koncert jazzowy. Jeśli do tego dołożyć odpowiednie zgranie wszystkiego i z Przystankiem Woodstock, to sukces murowany. Gorzów mógłby stać się przez cały miesiąc wyjątkowym miejscem na kulturalnej mapie Polski.

FREEpiec nie byłby właściwie niczym nowym, bo wszystko co proponuję już istnieje. Trzeba jednak te puzzle poskładać w całość i stworzyć markę, która w sposób kompleksowy pokaże to, co najlepsze w gorzowskiej kulturze. Trzeba też włączyć w to realizację tego projektu jak największą liczbę środowisk z Gorzowa i Aglomeracji

„Gorzów to nadrzeczne miasto, w którym życie płynie wolniej. Miasto, które swoją nietypowością przyciąga wolne duchy” – takie zdanie można przeczytać w Długoterminowej Strategii Zarządzania Marką Gorzów. Trudno się z tym nie zgodzić, dlatego zróbmy sobie FREEpiec!

Cze 19, 2012
marcin

XXXI Sesja Rady Miasta

Ad 5. Wykonanie budżetu i udzielenie absolutorium.

Ad 6. Zmiany w budżecie. Gorzów przegrał sprawę sądową i musi zapłacić 2.614.748 zł. Kwota ta będzie pokryta z m.in. remontu Podmiejskiej (1.58 mln).

Ad 7 i 8. Drobne zmiany budżetowe w edukacji (zabezpieczenie środków na projekty unijne, przesunięcia środków pomiędzy paragrafami).

Ad 9. Uchwała wynikająca ze zmian w budżecie.

Ad 10-13. Uchwały wynikające z ustawy o pieczy zastępczej. W pkt 12. ustala się zryczałtowaną kwotę miesięczną za utrzymanie dziecka w rodzinnych placówkach opiekuńczo wychowawczych na 780zł.

Ad 14-15. W związku ze zmianami ustawowymi filharmonia stanie się instytucją artystyczną. Z przesłanych uzasadnień wynika, że zmianie ulegnie jedynie nazwa z instytucja kultury na instytucja artystyczna.

Ad 16. Kolejne podejście do podwyżek cen biletów. Tym razem bilet normalny miałby kosztować aż 3 zł. Proponowana tabela znajduje się poniżej:

Maj 25, 2012
marcin

XXX Sesja Rady – rozkład jazdy

Ad 3 – W miejsce Stefana Sejwy do Rady Miasta wejdzie p. Grażyna Ćwiklińska
Ad 5-8 – Z uwagi na przepisy wszystkie szkoły zawodowe w których nauka trwała krócej niż trzy lata muszą zostać przekształcone w trzyletnie. Uczniowie obecnych przekształcanych dwuletnich klas będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach.
Ad 9 – Uchwała precyzuje jaka jest wysokość dotacji na ucznia w szkołach niepublicznych do czasu jej ustalenia przez MEN
Ad 10 – Projekt zakłada wprowadzenie obok przyznawanej od lat „Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta”, honorowej nagrody pod nazwą „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań”. Wyróżnienie ma służyć pogłębieniu relacji pomiędzy kulturą i biznesem, pogłębieniem promowania postaw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz promocją marki miasta.
Ad 11 – Uchwała ma na celu odebranie darmowych przejazdów m.in: radnym, sybirakom, rodzinom pracowników MZK. Najprawdopodobniej złożę poprawkę do uchwały, aby darmowy był także przewóz rowerów „pod górę” czyli na Walczaka, Al. Odrodzenia, Al. Konstytucji, Matejki, Pomorskiej i Podmiejskiej.
Ad 12 – Uchwała przekształca MZK w Sp z o.o. Głównym powodem jest realne zagrożenie osiągnięcia 50% progu dotacji dla zakładu budżetowego. (Zakłady budżetowe nie mogą dostawać z miasta więcej niż 50% a MZK w tej chwili otrzymuje dotację na poziomie 45,64%). Krok taki umożliwi także MZK korzystanie z leasingu i innych instrumentów finansowych.
Ad 13 – Uchwała ma na celu zapewnienie środków na projekty unijne: „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”; „Nauka otwiera drzwi do wiedzy” oraz „Dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III gorzowskich szkół podstawowych”.
Ad 14 – Zabiera się 15.000 z przebudowy ul. Piłkarskiej i przeznacza na przygotowanie aktualizacji dokumentacji termomodernizacji Gimnazjum nr 9 oraz zabiera się 187.147 zł z prac konserwatorskich przy zabytkach i przesuwa się je na remonty budynków przy ul Jasna 3-4, 5-6 oraz Krzywoustego 10.
Ad 15 – korekta planów finansowych poszczególnych szkół.
Ad 16 – uchwała wynika z powyższych uchwał budżetowych.
Ad 17 – Uchwała ustala wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na cele mieszkaniowe w wysokości 10% przy jednorazowej zapłacie i 5% przy ratach
Ad 18 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 13.641m2 przy ul. Trasa Nadwarciańska na cele komercyjne z dopuszczeniem stacji paliw.
Ad 19 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 1.467m2 z trzykondygnacyjnym budynkiem przy ul. Grobla 31b na cele usługowo – handlowo – rekreacyjne.
Ad 20 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 780m2 z trzykondygnacyjnym budynkiem przy ul. Wyszyńskiego 8.
Ad 21 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 12.366m2 przy ul. Łysej na działalność produkcyjną , składy i magazyny.
Ad 22-25 – Ustalenie stawek dla ZGM i udzielenie dotacji na remonty budynków przy ul Jasna 3-4, 5-6 oraz Krzywoustego 10.
Ad 26 – Uchwała w sprawie nadania odznak honorowych „Zasłużony dla Miasta Gorzowa”.
Ad 27-28 – Zmiana składów osobowych komisji w związku z wejściem do RM Grażyny Ćwiklińskiej

Maj 25, 2012
marcin

Odpowiedź na interpelację w sprawie tabletów.

image

Otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie tabletów. Niestety nie ma w niej żadnych danych dot. kosztów kserowania radnym materiałów. Prezydent także nie odniósł się do wniosku o przesyłanie mi materiałów drogą elektroniczną.

Maj 24, 2012
marcin

Raport z badania Mama w Gorzowie

Poniżej znajduje się link do wyników badania Mama w Gorzowie. Zachęcam do zapoznawania się z tymi materiałami: mwg

Kwi 19, 2012
marcin

XXIX sesja Rady Miasta – rozkład jazdy

Poniżej zaproszenie na sesję:

Poniżej moje subiektywne streszczenie wybranych uchwał:
Ad 3 – wygaszenie mandatu radnego p. prezydentowi Sejwie.
Ad 5 – informacja nt. funkcjonowania Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM, ocena stanu bezpieczeństwa przygotowaną przez miejską Policję, informacja o działalności Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej.
Ad 6 – uchwała dot. wyłączenia klubów „Jedynka”, „Pogodna Jesień” i „Zodiak” z GDK i przeniesienia ich do MCK. Uzasadniane jest to potrzebą restrukturyzacji i docelowym utworzeniem „wielofunkcyjnej instytucji kultury – centrum kultury, w której będzie prowadzona zarówno działalność sekcyjna (…) jak również koncertowo – festiwalowa”.
Ad 7 – uchwała ma upoważnić prezydenta do ustalenia cennika za korzystanie z obiektów sportowych OSiR. Co prawda do uchwały jest projekt zarządzenia, jednak uchwała nie wiąże prezydenta do jego podpisania w prezentowanym kształcie.
Ad 8 – uchwała wynika ze zmian ustawowych, rozdzielających funkcję organizatora i operatora publicznego transportu zbiorowego. Wprowadza też możliwość odwołania się do prezydenta w przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania od wystawionego wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej przez MZK.
Ad 9 – j.w. (wynika z ustawy), uchwała utrzymuję opłatę płaconą przez MZK za zatrzymanie pojazdu na przystanku w wys. 5 gr. Dochody przeznaczane są na utrzymanie przystanków. W Gorzowie jest 159 przystanków.
Ad 10 – uchwała intencyjna w sprawie przekształcenia MZK w Sp. z o.o. Głównym powodem jest realne zagrożenie osiągnięcia 50% progu dotacji dla zakładu budżetowego. (Zakłady budżetowe nie mogą dostawać z miasta więcej niż 50% a MZK w tej chwili otrzymuje dotację na poziomie 45,64%). Krok taki umożliwi także MZK korzystanie z leasingu i innych instrumentów finansowych.
Ad 11 i 13 – Drobne zmiany w budżecie wynikające głównie z realizowanych projektów przez szkoły.
Ad 12 – Zmiany w budżecie – z uzasadnienia wynika, że miasto dostanie o 495 tyś zł więcej subwencji na oświatę i uzyska aż 4,1 mln zł mniej z podatku PIT. W związku z powyższym planowane są cięcia m.in. 200 tyś zł zdejmie się z przebudowy ul. Dobrej – II etap. Planuje się też uzyskać m.in. 39.704 zł więcej z grzywien i mandatów od osób fizycznych nałożonych przez Straż Miejską.
Ad 14-23 – nadawanie nazw rondom i ulicom poniżej podaje tylko nadawane nazwy:
14 – Kłodawskie, Barlineckie
15 – Urodzajna
16 – Folwarczna
17 – Tymiankowa
18 – Czechowska
19 – Gajowa
20 – Gryczana
21 – Skowronkowa, Mazurkowa
22 – Kadetów
23 – Andrzeja Słabońskiego
Ad 25 – Darowizna na rzecz Województwa Lubuskiego 14m2 działki, na której znajduje się część biblioteki WOM.

Strony:«1234»
Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie