You need to set up the menu from Wordpress admin.
Sie 26, 2012
marcin

XXXIV Sesja Rady Miasta

Standardowo publikuję porządek obrad Rady Miasta:

Ad 9 uchwała zmieniająca budżet – zapewnienie 8.3 tys. zł na projekt ZSO nr 3 „Implemantacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów” oraz inne drobne zmiany zapisanie w budżecie środków ze zbiórki na schronisko (3.3tys.) i przepadku na rzecz miasta wadium w wys 23tys. z przetargu na eksploatację oświetlenia.

Ad 10 budżet – zabiera się 130 tys. ze środków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i 200 tys.z utrzymania cmentarza przy Żwirowej i te środki przeznacza się na opłaty za energię elektryczną oraz zabiera się 51.5 tys z dotacji dla organizacji na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych i 8.5 tys. z inkasa za pobyt w izbie wytrzeźwień i przeznacza się te środki na zapłatę podatków od nieruchomości.
eebudowy ul. Kostrzyńskiej dodaje się na remont ul. Warszawskiej 2.123.060 zł.

Ad 12 Zabiera się łączne 260 tys zł z przebudowy ul. Dobrej i budowy miasteczka ruchu drogowego i przeznacza się je na uzupełnienie brakujących środków w kilku miejskich inwestycjach.

Ad 14 – 19 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego od ul. Olimpijskiej do strefy (m.in. Os. Europejskie, Chróścik) .

Ad 24 – Wyrażenie zgody na zbycie działek przy ul. Górczyńskiej.

Ad 25 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie barw i herbu miasta ZWKFowi w wydawnictwie pamiątkowym z okazji 80. urodzin prof. dr hab. Bernarda Woltmanna.

Ad 26 – Długo oczekiwana uchwała w sprawie rozwoju sportu – tak na szybko przejrzałem tą uchwałę i wydaje mi się, że jest ona powieleniem Ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym i właściwie nic nie zmienia.

Sie 22, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie naboru wniosków w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W związku z ostatnim już naborem wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion proszę o udzielenie informacji czy miasto złoży wniosek o dofinansowanie w ramach tego konkursu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach tego naboru wynosi: 103 890 333,43 PLN. W ramach działania 8.3. wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Termin składania wniosków upływa 21 września br.

W ramach tego konkursu można sfinansować np.:

– Dołączenie nowych jednostek takich jak wydziały urzędu czy placówki edukacyjne do miejskiej sieci światłowodowej, co może usprawnić i obniżyć koszty pracy Urzędu;

– Poprawę infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie poprzez np. budowę i zabezpieczenie serwerowni lub modernizację infrastruktury sieciowej

– Stworzenie miejskiej sieci bezprzewodowej

 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy miasto planuje złożyć wniosek w przedmiotowym konkursie?
 2. Czy w najbliższym czasie planowane są inwestycje w infrastrukturę sieciową w Urzędzie i czy będą one współfinansowane ze środków zewnętrznych?
Sie 22, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na stadionie żużlowym przy ul. Śląskiej


W związku z poszukiwaniem możliwości oszczędności oraz zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych warunków oglądania meczy piłki nożnej zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na następujące pytania:

 1. Czy istnieją przeciwskazania do umieszczenia pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na stadionie żużlowym im. Edwarda Jancarza? Wg moich obliczeń wykonanych przy pomocy programu Google Earth mogłoby się tam zmieścić boisko o wymiarach 95x46m.
 2. Czy rozważana była taka możliwość?
 3. Jakie koszty musiałoby ponieść miasto aby dostosować stadion do potrzeb rozgrywania na nim meczy piłki nożnej?
 4. Czy miasto planuje budowę stadionu piłkarskiego lub gruntowną modernizację obiektów przy ul. Olimpijskiej?

Sie 21, 2012
marcin

Interpelacja w wjazdu na parking przy GRH

W związku z bardzo złym stanem drogi prowadzącej na parking GRH, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w tej sprawie.

Aby wjechać na ten parking trzeba pokonać wąski betonowy, pełen dziur pas zaporowy. Jest to problemem szczególnie w dni targowe, kiedy inne wjazdy są zamknięte i mieszkańcy są zmuszeni jechać tą drogą.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji:

 1. Czy ten teren należy do Miasta czy GRH?
 2. Czy i kiedy planowana jest naprawa?
 3. Jeśli Miasto nie planuje w najbliższym czasie naprawy, proszę o informację, jakie warunki i formalności musieliby spełnić mieszkańcy, gdyby chcieli samodzielnie i na własny koszt dokonać naprawy tego odcinka.

 

 

Sie 21, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie najbliższego otoczenia Filharmonii Gorzowskiej

W związku zakończeniem budowy Filharmonii Gorzowskiej zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy zasadnym jest pozostawienie ogrodzenia z siatki wokół tego budynku. Ogrodzenie to jest w złym stanie technicznym i utrudnia swobodne przemieszczanie się przez Dolinki. W okresie zimowym ponadto zagraża bezpieczeństwu dzieci zjeżdżających na sankach.

 1. Czy rozważane było przeniesienie monitorów promujących Filharmonię, znajdujących się w pobliżu tej instytucji? Natężenie ruchu w miejscach gdzie się obecnie znajdują jest niemalże zerowe i utrzymywanie ich tam moim zdaniem jest nieracjonalne.
 2. Czy planuje się koszenie Dolinek?
 3. Po każdej burzy ścieżka od Filharmonii do schodów prowadzących na ul. Widok jest niszczona przez wodę. W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy powodem takiego stanu rzeczy jest złe wykonanie tej ścieżki, czy błędy zostały popełnione na etapie projektowania? Proszę też o informację czy Miasto podejmuje kroki mające na celu trwałą jej naprawę?
Sie 21, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie podjazdów dla wózków w przejściu podziemnym przy ul. Walczaka

W związku z licznymi sygnałami ze strony osób przemieszczających się z dziecięcymi wózkami o problemach ze zjazdem w przejściu podziemnym przy ul. Walczaka zwracam się z  prośbą o zwrócenie uwagi na ten problem.

Wg osób, które się do mnie zwróciły kąt nachylenia wskazanych zjazdów jest zbyt duży, co uniemożliwia bezpieczny zjazd z dzieckiem w wózku.

 

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji czy Urząd Miasta zamierza podjąć działania mające na celu rozwiązanie wskazanego problemu?

Sie 21, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie utworzenia malowanego mini ronda na skrzyżowaniu ulic Kombatantów i Szarych Szeregów oraz przy galerii Nova Park.

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Urząd Miasta rozważał utworzenie malowanego mini ronda na skrzyżowaniu ulic Kombatantów i Szarych Szeregów oraz przy galerii Nova Park. Taka zmiana organizacji ruchu pozwoli moim zdaniem upłynnić ruch w tych miejscach i zwiększy bezpieczeństwo. Ponadto przy galerii Nova Park umożliwi wyjazd w kierunku Zakanala.

Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu miastach w Polsce. Na podstawie badań przeprowadzonych w Chorzowie można stwierdzić, że taki sposób wykonania przejezdnej wyspy centralnej (malowanie) na mini rondzie nie wpływa w sposób znaczący na liczbę niezdyscyplinowanych kierowców samochodów osobowych upraszczających sobie przejazd przez mini rondo. Natomiast zastosowanie wyspy malowanej (zamiast brukowanej) istotnie obniża koszty i upraszcza zamianę kolizyjnego skrzyżowania czterowlotowego na dużo bezpieczniejsze mini rondo.

 

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji:

 1. Czy Urząd Miasta rozważał budowę malowanych mini rond?
 2. Czy istnieją przepisy zakazujące budowy takich rond?
 3. Czy rozważana jest budowa takich ronda w wyżej wskazanych miejscach?
Lip 16, 2012
marcin

Zróbmy FREEpiec!

Od długiego czasu zastanawiam się, jakim wydarzeniem nasze miasto powinno się wyróżnić i promować w kraju. Wybór jednej z imprez spośród przytoczonych wyżej, wydaje mi się niemożliwy, gdyż każda z nich ma zupełnie inny klimat i grupę docelową. Najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się połączenie ich potencjału.

Czym powinien być FREEpiec? Powinna to być klamra łącząca to co najlepsze w gorzowskiej kulturze. Rozpocząłbym od Dni Gorzowa – z festiwalem teatrów ulicznych. Dalej, otworzyłbym Galerię Bezbronną na cały miesiąc i spróbował jak najdłużej podtrzymywać w mieście klimat Nocnego Szlaku Kulturalnego. Później, standardowo Romane Dyvesa, Reggae Nad Wartą, a przysłowiową „wisienką w torcie” powinien być dobry koncert jazzowy. Jeśli do tego dołożyć odpowiednie zgranie wszystkiego i z Przystankiem Woodstock, to sukces murowany. Gorzów mógłby stać się przez cały miesiąc wyjątkowym miejscem na kulturalnej mapie Polski.

FREEpiec nie byłby właściwie niczym nowym, bo wszystko co proponuję już istnieje. Trzeba jednak te puzzle poskładać w całość i stworzyć markę, która w sposób kompleksowy pokaże to, co najlepsze w gorzowskiej kulturze. Trzeba też włączyć w to realizację tego projektu jak największą liczbę środowisk z Gorzowa i Aglomeracji

„Gorzów to nadrzeczne miasto, w którym życie płynie wolniej. Miasto, które swoją nietypowością przyciąga wolne duchy” – takie zdanie można przeczytać w Długoterminowej Strategii Zarządzania Marką Gorzów. Trudno się z tym nie zgodzić, dlatego zróbmy sobie FREEpiec!

Cze 19, 2012
marcin

XXXI Sesja Rady Miasta

Ad 5. Wykonanie budżetu i udzielenie absolutorium.

Ad 6. Zmiany w budżecie. Gorzów przegrał sprawę sądową i musi zapłacić 2.614.748 zł. Kwota ta będzie pokryta z m.in. remontu Podmiejskiej (1.58 mln).

Ad 7 i 8. Drobne zmiany budżetowe w edukacji (zabezpieczenie środków na projekty unijne, przesunięcia środków pomiędzy paragrafami).

Ad 9. Uchwała wynikająca ze zmian w budżecie.

Ad 10-13. Uchwały wynikające z ustawy o pieczy zastępczej. W pkt 12. ustala się zryczałtowaną kwotę miesięczną za utrzymanie dziecka w rodzinnych placówkach opiekuńczo wychowawczych na 780zł.

Ad 14-15. W związku ze zmianami ustawowymi filharmonia stanie się instytucją artystyczną. Z przesłanych uzasadnień wynika, że zmianie ulegnie jedynie nazwa z instytucja kultury na instytucja artystyczna.

Ad 16. Kolejne podejście do podwyżek cen biletów. Tym razem bilet normalny miałby kosztować aż 3 zł. Proponowana tabela znajduje się poniżej:

Cze 19, 2012
marcin

Pierwsze odpowiedzi na Mamę w Gorzowie

Poniżej znajdują się pierwsze odpowiedzi na interpelację Mama w Gorzowie.

odpowiedziMama

NewDoc

Strony:«123456789»
Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie