You need to set up the menu from Wordpress admin.
Maj 26, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie dojazdu do żłobka miejskiego nr 3 oraz przedszkola nr 3

W związku ze złym stanem drogi dojazdowej do żłobka miejskiego nr 3 oraz przedszkola nr 3 przy ul. Słonecznej oraz faktem, że w najbliższym czasie planuje się utworzenie tam dodatkowego oddziału w żłobku, co wiązać się będzie z większą ilością rodziców tam dojeżdżających, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy planowane są jakiekolwiek prace mające na celu poprawę tego stanu rzeczy.

Maj 25, 2012
marcin

XXX Sesja Rady – rozkład jazdy

Ad 3 – W miejsce Stefana Sejwy do Rady Miasta wejdzie p. Grażyna Ćwiklińska
Ad 5-8 – Z uwagi na przepisy wszystkie szkoły zawodowe w których nauka trwała krócej niż trzy lata muszą zostać przekształcone w trzyletnie. Uczniowie obecnych przekształcanych dwuletnich klas będą kontynuować naukę na dotychczasowych zasadach.
Ad 9 – Uchwała precyzuje jaka jest wysokość dotacji na ucznia w szkołach niepublicznych do czasu jej ustalenia przez MEN
Ad 10 – Projekt zakłada wprowadzenie obok przyznawanej od lat „Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta”, honorowej nagrody pod nazwą „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań”. Wyróżnienie ma służyć pogłębieniu relacji pomiędzy kulturą i biznesem, pogłębieniem promowania postaw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz promocją marki miasta.
Ad 11 – Uchwała ma na celu odebranie darmowych przejazdów m.in: radnym, sybirakom, rodzinom pracowników MZK. Najprawdopodobniej złożę poprawkę do uchwały, aby darmowy był także przewóz rowerów „pod górę” czyli na Walczaka, Al. Odrodzenia, Al. Konstytucji, Matejki, Pomorskiej i Podmiejskiej.
Ad 12 – Uchwała przekształca MZK w Sp z o.o. Głównym powodem jest realne zagrożenie osiągnięcia 50% progu dotacji dla zakładu budżetowego. (Zakłady budżetowe nie mogą dostawać z miasta więcej niż 50% a MZK w tej chwili otrzymuje dotację na poziomie 45,64%). Krok taki umożliwi także MZK korzystanie z leasingu i innych instrumentów finansowych.
Ad 13 – Uchwała ma na celu zapewnienie środków na projekty unijne: „Kompleksowe umiejętności – gwarantem przyszłości”; „Nauka otwiera drzwi do wiedzy” oraz „Dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III gorzowskich szkół podstawowych”.
Ad 14 – Zabiera się 15.000 z przebudowy ul. Piłkarskiej i przeznacza na przygotowanie aktualizacji dokumentacji termomodernizacji Gimnazjum nr 9 oraz zabiera się 187.147 zł z prac konserwatorskich przy zabytkach i przesuwa się je na remonty budynków przy ul Jasna 3-4, 5-6 oraz Krzywoustego 10.
Ad 15 – korekta planów finansowych poszczególnych szkół.
Ad 16 – uchwała wynika z powyższych uchwał budżetowych.
Ad 17 – Uchwała ustala wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na cele mieszkaniowe w wysokości 10% przy jednorazowej zapłacie i 5% przy ratach
Ad 18 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 13.641m2 przy ul. Trasa Nadwarciańska na cele komercyjne z dopuszczeniem stacji paliw.
Ad 19 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 1.467m2 z trzykondygnacyjnym budynkiem przy ul. Grobla 31b na cele usługowo – handlowo – rekreacyjne.
Ad 20 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 780m2 z trzykondygnacyjnym budynkiem przy ul. Wyszyńskiego 8.
Ad 21 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o pow 12.366m2 przy ul. Łysej na działalność produkcyjną , składy i magazyny.
Ad 22-25 – Ustalenie stawek dla ZGM i udzielenie dotacji na remonty budynków przy ul Jasna 3-4, 5-6 oraz Krzywoustego 10.
Ad 26 – Uchwała w sprawie nadania odznak honorowych „Zasłużony dla Miasta Gorzowa”.
Ad 27-28 – Zmiana składów osobowych komisji w związku z wejściem do RM Grażyny Ćwiklińskiej

Maj 25, 2012
marcin

Odpowiedź na interpelację w sprawie tabletów.

image

Otrzymałem odpowiedź na interpelację w sprawie tabletów. Niestety nie ma w niej żadnych danych dot. kosztów kserowania radnym materiałów. Prezydent także nie odniósł się do wniosku o przesyłanie mi materiałów drogą elektroniczną.

Maj 24, 2012
marcin

Raport z badania Mama w Gorzowie

Poniżej znajduje się link do wyników badania Mama w Gorzowie. Zachęcam do zapoznawania się z tymi materiałami: mwg

Kwi 24, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie funduszy na termomodernizację

W związku z faktem, że w maju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi nabór wniosków w konkursie o dotacje i pożyczki na inwestycje termomodernizacyjne, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy miasto będzie aplikować o te środki.
Z informacji medialnych wynika, że będzie można uzyskać dotację w wys. 30% i pożyczkę w wys. 60% kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że inwestorzy będą mogli przeprowadzić inwestycję angażując na początek jedynie 10% środków własnych.
W ramach projektów termomodernizacyjnych poza wymianą okien i ociepleniem ścian można uzyskać środki także na wymianę systemu centralnego ogrzewania wraz z instalacjami, wymianę oświetlenia w budynku na energooszczędne, instalacje kolektorów słonecznych.
Proszę o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Kwi 24, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie pilotażu rządowego programu „Cyfrowa szkoła”

W związku z faktem, że w rozpoczął się pilotaż rządowego programu „Cyfrowa szkoła”, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji ile gorzowskich szkół złożyło wnioski o udział w programie.
Do 18 kwietnia publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mogły składać wnioski o udział w programie do swoich organów prowadzących. Następnie, organy prowadzące szkoły powinny złożyć wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego dla prowadzonych przez siebie szkół w terminie do 30 kwietnia, zapewniając jednocześnie wkład własny w wysokości co najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Wojewodowie w terminie do 14 maja dokonają kwalifikacji szkół do udziału w programie. Możliwość otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu pilotażowego uzyska około 380 szkół podstawowych.
W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie.

Kwi 24, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie eksmisji z zasobu mieszkaniowego miasta

W związku z faktem, że 1 kwietnia zakończył się okres ochronny dla osób z wyrokami eksmisyjnymi zwracam się z prośbą o udzielenie informacji:
Jakie są główne powody przeprowadzania eksmisji z zasobu mieszkaniowego miasta?
Jak wiele eksmisji zostało przeprowadzonych w 2011 r.?
Ile z tych eksmisji zostało przeprowadzonych „na bruk”?
Ile planuje się przeprowadzić eksmisji w 2012 r.?
Ile z tych eksmisji będzie przeprowadzonych „na bruk”?
Ile wynosi średnie, minimalne oraz maksymalne zadłużenie eksmitowanych osób w 2011 oraz 2012 roku?
Czy eksmitowane osoby wychodziły z propozycjami odpracowywania długu z uwagi na brak środków finansowych i jak do takich wniosków (o ile takie były) się odnoszono?
Ile kosztuje średnio eksmisja i ile pieniędzy wydano na przeprowadzenie eksmisji w 2011 r.?

Kwi 24, 2012
marcin

Interpelacja w sprawie oszczędności na wydrukach dla radnych

W związku z ponoszonymi przez Urząd kosztami wydruku oraz ilością materiałów jakie muszą być dostarczane radnym, zwracam się z prośbą o przesyłanie mi materiałów wyłącznie drogą elektroniczną.
Jednocześnie z uwagi na fakt, że ceny tabletów znacznie spadły w ostatnich miesiącach (można kupić urządzenie z 10 calowym wyświetlaczem już za 450 zł) oraz analizując koszta wydruku materiałów dla członków Rady Miasta zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy Urząd Miasta dokonał analizy jakie oszczędności przyniósłby taki zakup budżetowi miasta.
W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji w przedmiotowej sprawie oraz o podanie kosztu powielania i dostarczania materiałów radnym w wersji papierowej.

Kwi 19, 2012
marcin

XXIX sesja Rady Miasta – rozkład jazdy

Poniżej zaproszenie na sesję:

Poniżej moje subiektywne streszczenie wybranych uchwał:
Ad 3 – wygaszenie mandatu radnego p. prezydentowi Sejwie.
Ad 5 – informacja nt. funkcjonowania Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM, ocena stanu bezpieczeństwa przygotowaną przez miejską Policję, informacja o działalności Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej.
Ad 6 – uchwała dot. wyłączenia klubów „Jedynka”, „Pogodna Jesień” i „Zodiak” z GDK i przeniesienia ich do MCK. Uzasadniane jest to potrzebą restrukturyzacji i docelowym utworzeniem „wielofunkcyjnej instytucji kultury – centrum kultury, w której będzie prowadzona zarówno działalność sekcyjna (…) jak również koncertowo – festiwalowa”.
Ad 7 – uchwała ma upoważnić prezydenta do ustalenia cennika za korzystanie z obiektów sportowych OSiR. Co prawda do uchwały jest projekt zarządzenia, jednak uchwała nie wiąże prezydenta do jego podpisania w prezentowanym kształcie.
Ad 8 – uchwała wynika ze zmian ustawowych, rozdzielających funkcję organizatora i operatora publicznego transportu zbiorowego. Wprowadza też możliwość odwołania się do prezydenta w przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania od wystawionego wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej przez MZK.
Ad 9 – j.w. (wynika z ustawy), uchwała utrzymuję opłatę płaconą przez MZK za zatrzymanie pojazdu na przystanku w wys. 5 gr. Dochody przeznaczane są na utrzymanie przystanków. W Gorzowie jest 159 przystanków.
Ad 10 – uchwała intencyjna w sprawie przekształcenia MZK w Sp. z o.o. Głównym powodem jest realne zagrożenie osiągnięcia 50% progu dotacji dla zakładu budżetowego. (Zakłady budżetowe nie mogą dostawać z miasta więcej niż 50% a MZK w tej chwili otrzymuje dotację na poziomie 45,64%). Krok taki umożliwi także MZK korzystanie z leasingu i innych instrumentów finansowych.
Ad 11 i 13 – Drobne zmiany w budżecie wynikające głównie z realizowanych projektów przez szkoły.
Ad 12 – Zmiany w budżecie – z uzasadnienia wynika, że miasto dostanie o 495 tyś zł więcej subwencji na oświatę i uzyska aż 4,1 mln zł mniej z podatku PIT. W związku z powyższym planowane są cięcia m.in. 200 tyś zł zdejmie się z przebudowy ul. Dobrej – II etap. Planuje się też uzyskać m.in. 39.704 zł więcej z grzywien i mandatów od osób fizycznych nałożonych przez Straż Miejską.
Ad 14-23 – nadawanie nazw rondom i ulicom poniżej podaje tylko nadawane nazwy:
14 – Kłodawskie, Barlineckie
15 – Urodzajna
16 – Folwarczna
17 – Tymiankowa
18 – Czechowska
19 – Gajowa
20 – Gryczana
21 – Skowronkowa, Mazurkowa
22 – Kadetów
23 – Andrzeja Słabońskiego
Ad 25 – Darowizna na rzecz Województwa Lubuskiego 14m2 działki, na której znajduje się część biblioteki WOM.

Kwi 19, 2012
marcin

Ankieta Mama w Gorzowie

 Zachęcam wszystkie Mamy do wypełniania ankiety dotyczącej ich sytuacji w mieście. Aby przejść do ankiety proszę kliknąć znajdujący się z boku obrazek.

Strony:«123456789»
Dyżury: Z uwagi na małe zainteresowanie moimi dyżurami zrezygnowałem z ich odbywania. Aby ułatwić dostęp do mnie zapraszam do kontaktu telefonicznego: 601 53 4321

Rada Miasta

Facebook

RAPORT Mama w Gorzowie

  • Facebook